Auto Scroll:

Chord Kerimpak Kaca Lauya - Timothy, Kunci Gitar


G#m 
Bru dua tiga bulan
Tua sulu bpgn
Nn udh myh alasan
C#m 
Ti aku mai bjalai
Raun ke tmn bungai
Em F#m G#m 
Nn mdh bisi kerja bukai

G#m 
Ujung-ujung ku nmu
Rahsia nn sulu
Patut mh nn ngai dibai aku
C#m 
Sekali aku mda
Nn ngau lelaki nya
Em F#m G#m 
Bjalai raun ngna kereta


G#m 
Geram geram geram
F#m G#m 
Aku cukup geram
F#m 
Ti nitih ke ati
G#m 
Asai deka nerkam  

G#m 
Nasib bendar aku
F#m G#m 
Ulh nyabar diri empu
F#m 
Ti enda pia sduai
G#m 
Ku tikau ngau batu
F#m 
Nma meh daya
G#m 
I don't know what to do
F#m G#m 
Sulu ti dsyau bduan aku
F#m G#m 
Kumbai ku nn intan pmata
F#m 
Enda nmu nya nn
G#m 
Kerimpak kaca lauya